Tagarchief: Krekel Anzegem

Voorstel verkiezingspunten 2012

De gemeente Anzegem is een landschappelijk aantrekkelijke gemeente met veel troeven.
Door veel aandacht te besteden aan landschap, natuur en ruimtelijke ordening kan een grote meerwaarde geboden worden aan de inwoners.  De gemeente moet zijn inwoners stimuleren om mee te werken aan deze visie en hierbij kan “Natuurpunt Krekel Anzegem” een sturende rol spelen.

Daarom :

10 actiepunten voor een volwaardig milieu- en natuurbeleid op onze gemeente ANZEGEM vanuit het standpunt van Natuurpunt Krekel Anzegem

  • ondersteunen van het aanplanten van meer bos binnen de gemeente

streefcijfer 10 jaar lang jaarlijks 10 ha bijkomend bos

  • de bestaande natuurgebieden langs onze beken (25 m langs beide zijden van de beek) echt erkennen als natuurgebeiden via volgende maatregelen naar de eigenaars toe :

-sensibiliseren om geen pesticiden en bemesting te gebruiken

-plan opstellen via deskundige om de waterkwaliteit te verbeteren

-natuurontwikkeling bevorderen via een financiële beloning voor de eigenaar

  • ondersteunen van het wegbermbeheer door enerzijds het beplanten van wegbermen met planten uit onze streek en anderzijds het verschralen van de bermen zodat de graszoden verdwijnen en bloeiende plantjes weer een kans krijgen – concreet betekent dit het verder uitwerken en opvolgen van het wegbermbeheerplan zoals het door het schepencollege werd goedgekeurd
  • samenwerking met een externe deskundige met als doel :

-aanleggen en onderhouden van wilgen, hagen en heggen tot kleine landschapselementen

-herwaardering van beekvalleien en brongebeiden

-realiseren van minder bemesting via oa het afsluiten van beheersovereenkomsten

-aankopen en/of aanplanten van stukken natuur ter bevordering van de biodiversiteit binnen de                  gemeente

  • inventariseren van alle trage wegen ( bv voet- en kerkwegels) en deze in ere herstellen

Het plan om elk jaar minstens één trage weg te herstellen, aanhouden.

  • maximale bescherming van de resterende open ruimte binnen onze gemeente
  • opzetten van een netwerk van opruimers en een actieplan om binnen de gemeente het zwerfvuil op te halen en dit vanuit de gemeente  financieel ondersteunen, dit samen met maatregelen tegen illegale afvalverbranding en afvalstortingen  en afvallozingen
  • promoten en stimuleren van energiebesparende maatregelen naar bedrijven en gezinnen
  • het afbouwen van zonevreemde bedrijven (bedrijven die gelegen zijn in een zone niet voor bedrijven bestemd volgens het gewestplan)
  • geen  nieuwe bedrijventerreinen meer op onze gemeente en meer aandacht voor het   milieuvriendelijker maken van de bestaande industrieterreinen, dit in het kader van meer   biodiversiteit naar de bedrijven toe.

Tekst Patriek Vaneeckhout