type bos

Vorige pagina

Als type is het een middelhoutbos, met de afwisseling van bovenstaanders of hoogstammig hout (zomereik en es als dominanten) en hakhout (tamme kastanje, esdoorn en es als dominanten). Een bijzonderheid is wel het “gepromoveerde” hakhout van tamme kastanje, evenals het overkaprijpe (hoge en zware) hakhout van dezelfde soort. Dit is het gevolg van het stilvallen van de traditie van het hakhoutbeheer in de jaren ‘60 en ‘70.

Er is geen bron- of beekbos aanwezig; het is integendeel grotendeels een droog bos. Wel situeert zich de zuidelijke grens in een ondiep dal. Hier was tot 1981 een natte depressie met moerassig hooiland. De ruilverkaveling draineerde dit gedeelte.

Het Bosdecreet is van toepassing.

In het Gewestplan Kortrijk is het bos ingekleurd als N-gebied, aan alle kanten omgeven door landschappelijk waardevol agrarisch gebied (akker- en weiland).

In de Biologische Waarderingskaart van België is het bos getypeerd als biologisch zeer waardevol eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint.

Op de topografische kaart 29/7-8 (Avelgem-Ronse) is af te lezen dat de niveauverschillen niet groot zijn (globaal 5m). Het bos wordt doorsneden door de 40 m-hoogtelijn.

Tekst: Erik cooman